Management

 

2014 – 15
MANAGEMENT COMMITTEE

Office Bearers

President E.Sukumaran
Vice-President P.Viswanathan Nair
Secretary R.G.Nair
Jt.Secretary C.V.Rajagopal
Treasurer Capt.A.R.S.Menon

Members of Executive Committee:

A.Madhavan K.S.Nair
U.M.Shankar Das N.Ramachandran
M.Ravi V.K.Balan
T.G.M.Pillai P.M.Raman Kutty
K.Ravindranath P.L.Menon
V.Jairaj K.Shankar
H.D.Panikkar Sreekumar K Nair
A.Unnikrishnan P.M.Chandran
M.G.Kurup K.S.Manoharan Nair
G.P.Pillai C.Gopalakrishnan

Internal Auditor

M.V.Ravindran