Previous Committees

2010 – 12
MANAGEMENT COMMITTEE

Office Bearers

President E.Sukumaran
Vice-President U.M.Sankar Das
Secretary R.G.Nair
Jt.Secretary K.Ravindranathan
Treasurer Capt.A.R.S.Menon

Members of Executive Committee:

A.Madhavan K.S.Nair
N.Madhusudhanan K.Ramachandran
M.Ravi Gopalakrishna Karanavar
G.P.Pillai C.Gopalakrishnan
G.Suresh Kumar Dr.Parameswaran

Internal Auditor

P.M.Ramankutty Nair

2009 – 10
MANAGEMENT COMMITTEE

Office Bearers

President A.Madhavan
Vice-President E.Sukumaran
Secretary R.G.Nair
Jt.Secretary M.Ravi
Treasurer Capt.A.R.S.Menon

Working Committee Members 

N.Madhusoodhanan K.S.Nair
P.Viswanathan Nair K.Ravindranathan
V.V.K.Nambiar K.Ramachandran
N.Somasekharan G.P.Pillai
C.Gopalakrishnan M.K.Sasikumar

Internal Auditor

P.L.Menon

Statutory Auditor

K.Sivaramiah of Mohan & CO

MANAGEMENT COMMITTEE  2007- 08

Office Bearers

President K.Ramachandran
Vice-President A.Madhavan Nair
Secretary K.Ravindranath
Jt.Secretary N.K.G.K.Pillai
Treasurer C.Gopalakrishnan

Working Committee Members 

E.Sukumaran N.Madhusoodhanan
P.Sudhakaran M.Ravi
V.Jairaj N.Vasudevan
P.Vishwanathan Nair G.P.Kumar
M.V.Ravindran Lohithakshan Menon

Internal Auditor

P.M.Ramankutty Nair

MANAGEMENT COMMITTEE  2006- 07

Office Bearers

President N.Madhusoodhanan
Vice-President A.Madhavan Nair
Secretary R.J.Nair
Jt.Secretary K.Ravindranath
Treasurer C.Gopalakrishnan

Working Committee Members 

E.Sukumaran N.K.G.K.Pillai
P.Sudhakaran M.Ravi
T.G.M.Pillai G.P.Pillai
P.Vishwanathan Nair V.V.Krishnan
M.V.Ravindran M.K.Sasi Kumar

Internal Auditor

P.M.Ramankutty Nair

MANAGEMENT COMMITTEE  2005 – 06

Office Bearers

President E.Sukumaran
Vice-President K.Ramachandran
Secretary R.G.Nair
Jt.Secretary M.Ravi
Treasurer G.P.Pillai

Working Committee Members 

Capt.(retd.)A.R.S.Menon K.S.Nair
Ajit Nair Vijayan Menon
M.K.Sasikumar P.Viswanathan Nair
K.N.Gangadharan N.K.G.K.Pillai
N.Madhusoodhanan T.G.M.Pillai

Internal Auditor

P.M.Ramankutty Nair

MANAGEMENT COMMITTEE  2004 – 05

Office Bearers

President K.C.S.Kurup
Vice-President K.Ramachandran
Secretary E.Sukumaran
Jt.Secretary K.Ravindranathan
Treasurer G.P.Pillai

Working Committee Members 

R.G.Nair M.V.Ravindran
M.Ravi V.Jayaraj
K.S.Nair T.G.M.Pillai
M.K.Sasikumar C.Gopalakrishnan
Capt.(Retd)A.R.S.Menon M.Radhakrishnan

Internal Auditor

P.M.Ramankutty Nair